Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raadsvergaderingen en de beeldvormende raadsbijeenkomsten zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De raadsvergaderingen zijn in Halte Democratie aan de Havenkade-West 1 in Winschoten en worden altijd uitgezonden. De locatie van de beeldvormende raadsbijeenkomsten kan variëren.


Op de website staat de planning van de vergaderingen voor het hele jaar. Als u op een vergadering klikt ziet u, vanaf een week voorafgaand aan de betreffende vergadering, aanvullende informatie zoals de agenda met bijbehorende stukken. U kunt daar de vergadering ook bekijken, live of achteraf.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de raadsleden.


1. U kunt rechtstreeks contact opnemen met individuele raadsleden.
De (contact)gegevens vindt u onder "Wie is wie", bij "Raadsleden", als u klikt op de naam of de foto van het betreffende raadslid. 


Het reageren op uw e-mail of telefoontje is aan het betreffende raadslid.


2. U kunt de leden van de gemeenteraad aanschrijven (via e-mail of per post).
Uw bericht wordt dan onder de aandacht gebracht van de leden van de gemeenteraad.


U kunt uw e-mail sturen naar griffie@gemeente-oldambt.nl en geeft daarbij aan dat de e-mail bestemd is voor de leden van de raad van de gemeente Oldambt.


U kunt uw brief sturen naar:
De leden van de raad van de gemeente Oldambt
Postbus 175
9670 AD  Winschoten


Het reageren op uw e-mail of brief is aan de individuele raadsleden.


3. U kunt de gemeenteraad als bestuursorgaan aanschrijven (via e-mail of per post).
Dit is de meest formele manier om contact op te nemen met de gemeenteraad. Uw bericht wordt dan opgenomen op de lijst ingekomen stukken raad, met een behandeladvies. Die lijst ingekomen stukken raad is een agendapunt tijdens de raadsvergadering en de gemeenteraad beslist dan over het behandeladvies. Houd u er rekening mee dat uw brief veertien dagen voor de raadsvergadering binnen moet zijn. Anders wordt deze geagendeerd voor een volgende raadsvergadering.


U kunt uw e-mail sturen naar info@gemeente-oldambt.nl. U geeft daarbij aan dat de e-mail bestemd is voor de raad van de gemeente Oldambt.


U kunt uw brief sturen naar:
De raad van de gemeente Oldambt
Postbus 175
9670 AD  Winschoten


Het reageren op het ingekomen stuk is aan de gemeenteraad bij de behandeling van de ingekomen stukken in de raadsvergadering. Dan wordt besloten of het behandeladvies wordt overgenomen. Hiervan wordt u vervolgens op de hoogte gesteld.

De gemeenteraad trekt er regelmatig op uit voor Ontmoet de raad. Dan gaan de raadsleden op bezoek bij een wijk of dorp. De inwoners presenteren zich aan de raad en wisselen daarna van gedachten met de raadsleden.


Klik hier voor de data.


Dorps- en buurtverenigingen kunnen zich voor Ontmoet de raad aanmelden via griffie@gemeente-oldambt.nl.

Privacy en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad van Oldambt belangrijk en wordt niet voor niets beschermd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


De vergaderstukken worden op de website van de gemeenteraad geplaatst. Hierbij kunt u denken aan raadsvoorstellen en -besluiten en daarbij horende onderliggende stukken. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over de publicatie op een gesloten deel dat alleen toegankelijk is voor raadsleden, fractieondersteuners en het college van burgemeester en wethouders.


Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing op internet vindbaar. Deze stukken zijn altijd conform de AVG gepubliceerd. Dat betekent dat in de gevallen waarbij anonimiseren nodig is namen, adresgegevens en telefoonnummers verwijderd worden. Voor zover een goed begrip van de tekst van de documenten nodig is, kunnen de gegevens vervangen worden door neutrale termen, zoals ‘de aanvrager’, ‘de belanghebbende’ etc. Dit sluit aan bij de anonimiseringsrichtlijnen van de rechtspraak. Deze procedure geldt voor gegevens van inwoners en personen van instellingen en organisaties. De namen van ambtenaren, raadsleden, fractieondersteuners en collegeleden worden wél gepubliceerd in de stukken


Op de lijst van ingekomen stukken raad wordt aangegeven welke brieven en andere stukken door de gemeenteraad zijn ontvangen. Deze lijst staat op de agenda van de raadsvergadering, die op de website te vinden is. De stukken zelf worden niet op de website gepubliceerd.

Een opsomming van de nevenactiviteiten van een raadslid vindt u onder "Wie is wie", bij "Raadsleden", als u vervolgens klikt op de naam of foto van het betreffende raadslid.


Klik hier voor het overzicht van de raadsleden.

Met ingang van 1 januari 2021 vergadert de gemeenteraad van Oldambt volgens het BOB-model. Dat betekent vergaderen in drie opeenvolgende fasen, namelijk eerst Beeldvorming (in de beeldvormende raadsbijeenkomst) – daarna Oordeelsvorming (in de raadsvergadering) – en tot slot Besluitvorming (in de raadsvergadering). Daarnaast kunnen er themabijeenkomsten zijn.


Beeldvormende raadsbijeenkomst
De eerste fase van het BOB-model, de beeldvorming, vindt plaats in de beeldvormende raadsbijeenkomst. Hier variëren de locatie en de werkvorm. Deze bijeenkomst is bedoeld om informatie te verzamelen over een onderwerp waarover later (in een raadsvergadering) een besluit moet worden genomen. Er is nog geen politieke discussie.


Raadsvergadering
De tweede vergadering van de gemeenteraad is de raadsvergadering waarin oordeelsvorming en besluitvorming plaatsvindt. Deze vergadering vindt in principe altijd plaats in Halte Democratie.


Themabijeenkomst
Aanvullend/vooruitlopend op de vergaderingen binnen het BOB-model zijn er themabijeenkomsten. Ook hier variëren de locatie en de werkvorm. De gemeenteraad kan zelf een verzoek doen om geïnformeerd te worden over een bepaald onderwerp. Ook kan de gemeentelijke organisatie er voor kiezen de raad bij te praten. Op deze manier heeft de gemeenteraad al in een vroeg stadium weet van te ontwikkelen beleid en kan daar invloed op uitoefenen.

De griffie, bestaande uit de raadsgriffier, de raadsadviseur en de griffiemedewerkers, adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester).


De griffie maakt een planning van de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst kunt u met de aanwezige raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet zijn geagendeerd, maar wel betrekking hebben op de gemeente Oldambt en haar taken. Tevens kunt u uw mening geven over geagendeerde onderwerpen. Daarnaast is het veelal mogelijk om in gesprek te gaan met de raadsleden. Op de betreffende agenda vindt u (vanaf een week voorafgaand aan de bijeenkomst) meer informatie, ook over aanmelding hiervoor.Tijdens een raadsvergadering kunt u inspreken over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Op de betreffende agenda vindt u (vanaf een week voorafgaand aan de raadsvergadering) meer informatie, ook over aanmelding hiervoor.


Tijdens een themabijeenkomst kunt u met de raadsleden in gesprek komen.

De gemeenteraad staat aan het hoofd van een gemeente en wordt door de inwoners gekozen. Daarmee vertegenwoordigt de gemeenteraad de inwoners, stelt het beleid (op hoofdlijnen) vast en controleert of het college van burgemeester en wethouders dat beleid uitvoert volgens afspraak. De raad neemt dus beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en vertegenwoordigt vaak de gemeente bij openbare gelegenheden. Maar de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan.


Klik hier voor meer informatie.

Privacy en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad van Oldambt belangrijk en wordt niet voor niets beschermd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


In de (openbare) beeldvormende raadsbijeenkomsten kunt u inspreken/meepraten. Door ervoor te kiezen om in het openbaar in te spreken, geven personen impliciet aan dat zij geen bezwaar hebben tegen publicatie van hun bijdrage op de website (zowel in de vorm van geluidsmateriaal als gepubliceerde tekst).


Verder is de raadszaal voorzien van een tweetal borden, waarop aangegeven staat dat tijdens de raadsvergaderingen en beeldvormende raadsbijeenkomsten video-opnamen gemaakt worden en deze live en achteraf te bekijken zijn via het internet. Dit betekent dat bezoekers dus in beeld gebracht worden. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid voor hen om op delen van de publieke tribune plaats te nemen zonder opgenomen te worden.