Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De 25 raadsleden zijn volkvertegenwoordigers: zij vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. Ze hebben contact met de bevolking om te weten wat er speelt en zullen bij het nemen van (raads)besluiten de belangen van de inwoners afwegen. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie.

Een fractieondersteuner is verbonden aan een politieke partij en helpt de raadsleden van die partij bij hun werkzaamheden. Fractie-ondersteuners worden vanuit de gemeente gefaciliteerd.

De griffie, bestaande uit de raadsgriffier, de raadsadviseur en de griffiemedewerkers, adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). De griffier behoort niet tot het ambtelijk apparaat, maar is benoemd door en in dienst van de gemeenteraad.


De griffie maakt een planning van de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en zit de raadsvergaderingen voor.


Waarnemend raadsvoorzitters zijn:
1e - Engel Modderman
2e - Hilbert Flokstra
3e - Mark Kalse


Waarnemend burgemeester bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders is:
Gert Jan Bolt.

De beeldvormende raadsbijeenkomsten worden roulerend voorgezeten door deze daartoe benoemde raadsleden.

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en van instellingen waarvan de activiteiten voor een groot deel door de gemeente worden betaald.


Een rekenkameronderzoek is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de transparantie en de effectiviteit van het lokale overheidsbestuur. Deze onderzoeken kunnen een rol spelen in de verantwoording van burgemeester en wethouders aan de raad en in de verantwoording naar de burgers.