Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

20.00 uur

woensdag 3 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

In deze raadsvergadering vindt oordeelsvorming en besluitvorming plaats over voorliggende raadsvoorstellen. Dat zijn fase twee en drie in het BOB-model. Fase één heeft plaatsgevonden in de beeldvormende raadsbijeenkomsten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening van de vergadering
 2. 2

 3. 3
  BESLUITENLIJST EN TOEZEGGINGENLIJST
 4. 3.a

 5. 3.b

 6. 4

  Inwoners kunnen hun mening geven over actuele onderwerpen die niet zijn geagendeerd en die directe aandacht vragen van de raad. Over andere onderwerpen kan in de eerstvolgende beeldvormende raadsbijeenkomst ingesproken worden. Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering is maximaal een half uur beschikbaar; vijf minuten per persoon. Als er meer dan zes aanmeldingen zijn, zal de spreektijd per persoon evenredig worden verdeeld.
  Aanmelding is vereist. Zie hiervoor de informatie aan het einde van deze agenda.

 7. 5
  Mededelingen
 8. 6

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgenomen wijze van afhandeling van de ingekomen stukken

 9. 7
  Vragenuurtje raad
 10. 8

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 11. 8.a

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 9.1 lid 1 onder c van de Omgevingswet op de percelen kadastraal bekend als gemeente Scheemda sectie M, nummer 1043 en 1045 gelegen gelegen tussen de A7 en Provinciale weg, ten oosten van de rioolwaterzuivering Scheemda, zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening/kaart en perceellijst, een voorkeursrecht te vestigen; 
  2. Gezien de vertrouwelijke aard, de vereiste spoed en het beoogde doel de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen door conform artikel 4.11 Awb artikel 4.8 Awb buiten toepassing te laten; 
  3. Het raadsbesluit voor een ieder ter inzage te leggen; deze ter inzagelegging bekend te maken in het Gemeenteblad; 
  4. De eigenaar van de percelen bij aangetekende brief in kennis te stellen van de (betekenis van de) aanwijzing; 
  5. Uit te spreken dat aan deze gronden de functie bedrijventerrein wordt toegekend en vast te stellen dat het huidige (agrarische) gebruik daarmee strijdig is; 
  6. Het voornemen uit te spreken binnen drie jaar na het onder 1 genoemde raadsbesluit een opvolgend planologische besluit vast te stellen, zijnde een wijziging van het omgevingsplan; 
  7. Het besluit binnen vier dagen na bekendmaking van het raadsbesluit ter inschrijving in de openbare registers aan te bieden aan de dienst voor het Kadaster en de openbare registers conform artikel 16.82a van de Omgevingswet; 
  8. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van de eigenaar van de percelen) op te dragen aan het college, met inachtneming van de voorschriften van de Omgevingswet.
 12. 8.c

  Voorgesteld besluit

  1.  De jaarrekening 2023 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves. 
  2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO. 
  3. In te stemmen met het resultaat van € 15.753.225 positief.
  4. Een bedrag van € 6.096.782 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten. 
  5. Een bedrag van € 278.000 toe te voegen aan de reserve wegen. 
  6. I.v.m. gewijzigde regelgeving reserves de volgende bedragen storten in: • Algemene reserve € 347.525 • Reserve Uit te voeren projecten € 12.100 • Bestemmingsreserve cofinanciering investeringen € 939.936 • Bestemmingsreserve verduurzaming € 739.023 • Bestemmingsreserve Regiodeal € 7.204.991 • Reserve Dekking kapitaal lasten investeringen € 61.518 • Bestemmingsreserve aardgasvrije wijken € 11.397 • Reserve sanering Meidoornlaan € 3.538 • Reserve dekking deelnemingen Energie coöperaties € 4.439 
  7. I.v.m. gewijzigde regelgeving reserves de volgende bedragen onttrekken aan: • Algemene reserve € 139.910 • Reserve Uit te voeren projecten € 67.276 • Reserve Vluchtelingen €1.148.079 
  8. Een bedrag van € 775.000 te storten in de reserve Regiodeal 2.0 
  9. Het resterende positieve saldo 2023 van de jaarrekening ad € 634.241 te storten in de Algemene Reserve.
 13. 8.d

  Voorgesteld besluit

  1. Het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2024-2027 vast te stellen. 
  2. Binnen bestaande budgetten op sport uitvoering te geven aan het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2024-2027.
 14. 8.e

 15. 8.f

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met GEWOON DOEN! programma cultuur Oldambt 2024 - 2030.
  2. Over de omvang van de extra middelen voor cultuur te besluiten bij het vaststellen van de begroting 2025.
 16. 8.g

  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van de subsidieaanvraag van Stichting Facilities een incidentele subsidie ter hoogte van € 130.750 te verlenen ten behoeve van de programmering van de viering van het 200-jarig bestaan van de stad Winschoten. 
  2. Deze middelen beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat 2024.
 17. 8.h
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 18. 9

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

 19. 9.a

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023 van Afeer; 
  2. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2024 van Afeer; 
  3. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van Afeer;
  4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2024 van Afeer; 
  5. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2025 van Afeer. Deze zienswijze als volgt te formuleren: Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, Afeer te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Afeer en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB. 
  6. Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van Afeer in kennis te stellen van de betreffende besluiten en zienswijzen van de raad.
 20. 9.b

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2023; 
  2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2024; 
  3. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 conform het als bijlage 1 opgenomen voorstel.
 21. 9.c

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2023 van PG&Z; 
  2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024 van PG&Z; 
  3. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van PG&Z. Deze zienswijze als volgt te formuleren: Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, PG&Z te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan PG&Z en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van het AB aan het DB.
 22. 9.d

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer).
  2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2025- 2028. “Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, Publiek vervoer te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Publiek Vervoer en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren van Het bestuur aan de organisatie publiek vervoer" 
  3. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en Kaderbrief 2025 van de GR Publiek vervoer. 
  4. Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek vervoer Groningen Drenthe aan te gaan zoals beschreven in bijlage 11.
 23. 9.e

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van het SOZOG 
  2. Een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 van het SOZOG. ‘’Gelet op de omvangrijke korting op het gemeentefonds vanaf 2026, SOZOG te verzoeken voorbereidingen te treffen om te komen tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan SOZOG en hiertoe een bestuurlijke opdracht te formuleren aan de organisatie SOZOG’’.
 24. 9.f

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e BBR 2024 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen.
  2. Het positief resultaat 2024 van de 1e BBR ad. € 628.180 te storten in de Algemene reserve. 
  3. De begroting 2024 conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de investeringskredieten en bestemmingsreserves. 
  4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).
 25. 9.g

  Voorgesteld besluit

  1. Voor het optimaliseren van het afvalbrengstation een investeringskrediet van € 700.000 beschikbaar te stellen; 
  2. De lasten (€ 47.650) en opbrengsten (€ 43.000) te verdisconteren in de berekening Afvalstoffenheffing voor de begroting 2025 en volgende jaren.
 26. 9.h
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 27. 10

  Als u gebruik wilt maken van agendapunt 4, inspreekrecht inwoners, dan kunt u zich tot één dag voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier Jelte van der Meer: jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van het onderwerp dat u wilt bespreken.