Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 8 november 2023

19:00 - 22:30
Locatie

Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten

Voorzitter
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting

Dit betreft de begrotingsraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening van de vergadering
 2. 2

 3. 3

  De raad bespreekt oordeelsvormend de geagendeerde raadsvoorstellen.

 4. 3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)

  Voorgesteld besluit

  1. De 2e BBR 2023 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 
  2. Het positief resultaat van de 2e BBR 2023 ad. € 4.103.631 als volgt te bestemmen: • € 1.500.000 te storten in de nieuw te vormen reserve sport en leefbaarheidsfonds • € 2.000.000 te storten in een nieuw te vormen reserve cofinanciering regiodeal 2.0 • En het restant ad € 603.631 te storten in de algemene reserve 
  3. De begroting 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves. 
  4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuursrapportage).

  Besluit

  1. De 2e BBR 2023 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen. 
  2. Het positief resultaat van de 2e BBR 2023 ad. € 4.103.631 als volgt te bestemmen: • € 1.500.000 te storten in de nieuw te vormen reserve sport en leefbaarheidsfonds • € 2.000.000 te storten in een nieuw te vormen reserve cofinanciering regiodeal 2.0 • En het restant ad € 603.631 te storten in de algemene reserve 
  3. De begroting 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves. 
  4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuursrapportage).

  Amendementen

  Omschrijving
  A - Sport- en leefbaarheidsfonds - Raad 2023-11-08 - Punt 3a - Amendement A - VCP-PVV - verworpen
 5. 3.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (24)

  Voorgesteld besluit

  De Programmabegroting 2024 (inclusief de paragrafen) en de Meerjarenraming 2025 - 2027 conform vast te stellen, inclusief de mutaties in de (nieuw gevormde) bestemmingsreserves.

  Besluit

  De Programmabegroting 2024 (inclusief de paragrafen) en de Meerjarenraming 2025 – 2027 vast te stellen, inclusief de mutaties en de (nieuw gevormde) bestemmingsreserves, met dien verstande dat:

  1. de opbrengst onroerende zaakbelasting (OZB) in 2024 niet met 2% wordt verhoogd en deze aanpassing als volgt in de begroting toe te lichten: “De gemeente Oldambt heeft op advies van het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een realistische begroting ingediend waardoor we vanaf 2026 een negatief resultaat presenteren. Het komende jaar is het begrotingsresultaat zeer positief. Er is daarmee geen directe aanleiding om lasten te verzwaren. Afgelopen jaren hebben veel personen, ondernemers en instellingen een beroep gedaan op de gemeente voor financiële ondersteuning. De verwachting bestaat dat dit ook de komende periode het geval zal zijn. Het is daarom niet logisch om dan niet direct noodzakelijke lastenverzwaringen door te voeren."
  2. voor de jaren 2024 en 2025 € 80.000 per jaar beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van een pilot “Steungezinnen”; de pilot “Steungezinnen” bij voorkeur zo lokaal mogelijk te beleggen; de voortzetting van de pilot in de vorm van een structurele inzet niet vooraf vast te leggen, maar daarover pas te besluiten naar aanleiding van een in 2025 uit te voeren evaluatiemoment.
  3. de lagere baten respectievelijk de hogere lasten ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat.

  Amendementen

  Omschrijving
  B - Laten vervallen 2% OZB-verhoging - Raad 2023-11-08 - Punt 3b - Amendement B - VVD-GBO-CDA-VCP-PVV - aangenomen
  C - Steungezinnen - Raad 2023-11-08 - Punt 3b - Amendement C - CU-PvdA-GBO-PvhN-CDA-SP - aangenomen

  Moties

  Omschrijving
  1 - Actief inwoners informeren middels publicaties - Raad 2023-11-08 - Punt 3b - Motie 1 - PvhN-GBO-VVD-PvdA-PVV-CDA-GL-OA - aangenomen
  2 - Zorg in Noord-Oost Groningen - Raad 2023-11-08 - Punt 3b - Motie 2 - VCP - verworpen
  3 - Meerjarenaanpak herstel Oldambtster wegen - Raad 2023-11-08 - Punt 3b - Motie 2 - CDA-D66 - verworpen
  4 - Ontwikkelen Groen Ambitiedocument - Raad 2023-11-08 - Punt 3b - Motie 4 - D66-GL - verworpen
  5 - Kinderboerderij - Raad 2023-11-08 - Punt 3b - Motie 5 - GL-D66 - ingetrokken
 6. 3.c
  Ter vergadering verschoven of toegevoegde agendapunten
 7. 4

  De raad neemt besluiten over de ter vergadering naar besluitvorming verschoven raadsvoorstellen.

  04:25:55 - 04:26:15 - Janet de Wal-Vieregge
  04:26:17 - 04:30:33 - Cora-Yfke Sikkema
  04:30:34 - 04:30:47 - Henk Venema
  04:30:50 - 04:32:00 - Cora-Yfke Sikkema
  04:32:01 - 04:32:31 - Tim van Bostelen
 8. 4.a

  Genomen raadsbesluiten

  Omschrijving
  4a1 (3a) Raadsbesluit inzake 2e Besluitvormende Bestuursrapportage 2023 - Raad 2023-11-08
  4a2 (3b) Raadsbesluit inzake Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 - Raad 2023-11-08
 9. 5
  Sluiting van de vergadering